Skip to content

โทรศัพท์

034 5211 18 – 9 ต่อ 110 | ในวันและเวลาราชการ

อีเมล

law.spmkan@gmail.com

ตั้งอยู่ที่

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เลขที่ 65 ถ.แสงชูโต

ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

The Secondary Educational Service Area Office Kanchanaburi